Business Email

Nakipagsosyo kami sa Google para maihanda ang “Google App for Work” business email accounts. Google ay magcha-charge ng US$50 kada-mailbox kada-taon.

May 30-araw na libreng pagsubok ang "Google App for Work" bago mo kailangan magbayad para sa email account.

Kung interesado kayo mag-set up ng business email, sabihan lang kami at tutulungan ka namin mag-set up.

Mayroon ka pang mga tanong? Magsumite ng hiling

Mga Komento